Rekisteriseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste 

Tämä on Bo + Peach Co EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 10.05.2022.

1. Rekisterinpitäjä

Bo + Peach Co

Piimäpirtinkuja 19

28300 Pori

bopeachco@gmail.com

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Tiina Österlund

Piimäpirtinkuja 19

28300 Pori

bopeachco@gmail.com

3. Rekisterin nimi

Bo + Peach Co asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Bo + Peach Co asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään vain toimitus- ja maksujärjestelyjä varten eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti sekä toimitus- ja laskutustiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään verkkokauppa-asioinnin yhteydessä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja käytetään ainoastaan rekisterinpitäjän omassa toiminnassa eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei myöskään siirretä EU:n tai ETA:alueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti Bo + Peach Co:n tietoturvajärjestelmällä.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).